Lisans Ders Açıklamaları

Zorunlu Dersler

İnşaat Mühendisliğine Giriş (CE 101)


Mühendislik tanımı ve Mühendislik Disiplinleri. İnşaat Mühendisliği Tarihi ve tarihsel perspektifi,İnşaat mühendisliği eğitim ve öğretim  tarihi. Yapısal Mühendislik,dizayn nedir? Yapılar ve yapı üyeleri. Yapı Elemanlarının Mühendislik Özellikleri. Yapısal form ve malzemeler. Yapısal yükler ve yükleme. Göçme tipleri. Temel İnşaat Malzemeleri. Harçlar. Beton. Laboratuvar çalışması. Zemin Mühendisliği. Hidrolik Mühendisliği. Ulaştırma Mühendisliği. Bologna-MÜDEK Ders Bilgi Formu

Malzeme Bilimi (CE 162)


Atomik Bağ, Kristal Yapı, Kristal Kusurlarıve Amorf Yapı, Difüzyon, Mekanik Davranış, Isıl Davranış, Kırılma Analizi ve Önlenmesi, Faz Diyagramları, Hız-Isıl İşlemler, Yapısal Malzemeler (Metaller, Seramikler, Camlar, Polimerler ve Bileşik Malzemeler) Bologna Ders Bilgi Formu

Yapı Malzemeleri (CE 221)


İnşaat mühendisliğinde kullanılan malzemelerin yapısı, üretimi, deformasyonu, dayanımı, kırılması ve dayanıklılığı hakkında temel bilgi ve anlayış kazandırmak Bologna Ders Bilgi Formu

Mühendislik Mekaniği I: Statik (CE 231)


Mühendislik mekaniğine giriş, maddesel noktanın statiği, kuvvet dengesi, rijit cisimlerin dengesi, yayılı kuvvetler, ağırlık merkezi, yapıların analizi, kiriş ve kablolardaki kuvvetler, sürtünme, yayılı kuvvetle, atalet momentleri Bologna Ders Bilgi Formu

Mühendislik Mekaniği II: Dinamik (CE 232)


Mühendislik mekaniğine giriş, maddesel noktanın kinematiği, maddesel noktanın kinetiği, Newton'un ikinci kanunu, maddesel nokta sistemleri, rijit cisimlerin kinematiği, rijit cisimlerin doğrusal hareketinde kuvvetler ve ivmeler, mekanik titreşimler Bologna Ders Bilgi Formu

Mukavemet (CE 236)


Kafes kirişlerde çubuk kuvvetleri hesabı; Yapı elemanlarında eksenel yük ve deformasyon kavramları; Tek eksenli çekme deneyi ve gerilme-şekil değiştirme diyagramları; Hooke Yasası; Statik olarak belirli ve belirsiz taşıyıcı sistemler; Isı etkisi altında çubuklar; Burulma yükü altındaki kirişler; Basit kirişlerde basit eğilme ve eğik eğilme; Eğilmeli eksenel yük etkisi altındaki kirişler; Kompozit elemanlarda eşdeğer kesit yöntemi; Kiriş elemanlarında plastik kesit kapasitesi [...]

Topoğrafya (CE 262)


Haritalar ve ölçekler hakkında temel bilgiler. Harita yapımı ve harita kullanımı. Ölçme kuramı ile ilgili gerekli bilgiler: Ölçü değeri ,  gerçek değer,rastgele haralar, En küçük kareler ilkesi. Harita üzerinde yatay uzunlukların ölçülmesi çokgen alanlarının bulunması,  en boy kesitlerinin çıkarılması. Çelik şerit ve yatay uzunlukların ölçülmesi, Nivo aletinin kullanabilme ve noktalar arasında yükseklik farklarını bulabilme yeteneği. Modern ölçme bilgisi yöntemleri. Bologna [...]

Yaz Stajı I (CE 300)


En az 20 işgünü süreli şantiye stajı. Eğitim öğretim dönemleri içinde staj yapılamaz. Öğrenciler, süre yeterliyse üçüncü sınıfa ait ara tatilde veya öncesinde staj yapmak ve stajlarının bitimini izleyen akademik dönemde bu derse kayıt olmak zorundadırlar. Yazılı staj raporları bu ders kapsamında değerlendirilir ve notlandırılır. Bologna Ders Bilgi Formu

Zemin Mekaniği (CE 341)


Zeminlerin oluşumu, fiziksel özellikleri ve ağırlık-hacim ilişkileri, Kıvam limitleri ve zeminlerin sınıflandırılması, Zeminlerin sıkıştırılabilirliği, Zeminlerin geçirimliliği ve su sızıntıları, Zeminlerde gerilme, Zeminlerde oturma ve konsolidasyon, Zeminlerin kayma mukavemeti, Şevlerin duyarlılığı. Temel laboratuvar deneyleri. Bologna Ders Bilgi Formu

Akışkanlar Mekaniği (CE 351)


Boyut analizi ve boyut homojenliği kavramı. Akışkanların temel fiziksel özellikleri. Hidrostatik, basınç, manometreler. Hidrostatik kuvvetler. Kaldırma kuvveti, yüzerlik merkezi ve yüzer cisimlerin dengesi. Akışkanların kinematiği. Euler ve Lagrange bakış açıları. Kararlı ve üniform akım halleri. Akım fonksiyonu, potansiyel fonksiyonu, vortisite ve sirkülasyon. İdeal akışkanlarda korunum denklemleri: Süreklilik denklemi, debi tanımı ve uygulamaları. İmpuls-momentum denklemi ve uygulamaları. Bernoulli denklemi ve uygulamaları. [...]

Hidrolik (CE 354)


Giriş, hidrolikte araştırma metodları. Buckingham teoremi. Model teorisi, Reynolds ve Froude modelleri. Basınçlı borularda akım. Sürekli ve yersel yük kayıplarının hesaplanması. Paralel ve seri borularda akım. Pompa ve türbinler. Su dağıtım hatlarının temel hesap esasları. Uygulamaya ilişkin tasarım esasları. Açık kanal akımının temelleri. Hız dağılımları, yük kaybı. Üniform akım formülleri, hidrolik açıdan en uygun kesit kavramı. Kompozit kanallar. Özgül enerji. [...]

Ulaştırma Sistemlerinin Tasarımı (CE 361)


Ulaştırma türleri, karayolu ve demiryolu ulaştırmasının temelleri, araç yol karakteristikleri, plan, boykesit ve enkesit çizimleri, karayolunda yatay ve düşey tasarım Bologna Ders Bilgi Formu

Yer Bilimleri (CE 363)


Yerbilimlerinin konusu ve kapsamı. Yerkürenin oluşumu, plaka tektoniği, jeolojik zaman skalası, Türkiye’nin jeolojik yapısı, Türkiye’nin tektonik ve kabuk yapısı.  Kayaçların genel tanımı, kayaç türleri (tortul, metamorfik ve diğ.), kayaçların oluşum ve ayrışma süreçleri, mineraller, ekonomik değeri olan mineraller.  Depremlerin oluşumu, faylar, Türkiye’nin depremselliği, deprem risklerinin değerlendirilmesi, sismik kayıt cihazları (sismometers), yerdeğiştirme, hız ve ivme kayıtları.  Basit zemin tanımı zemin terimler, [...]

Yapım Yönetimi (CE 372)


Genel tanımlar (inşaat, proje, yönetim), inşaat sektörünün özellikleri, inşaat projeleri, inşaat türleri, inşaat sektörü için gerekli olan kaynaklar, proje yaşam döngüsü, inşaat projesi katılımcıları, inşaat yönetiminin önemi. Proje Yönetimi. Proje katılımcılarının organizasyonu. İnşaat maliyetlendirmesi ve ihale süreci. Kamu İhale Mevzuatı. İnşaat Planlaması. İş Programı Teknikleri. İleri iş programı teknikleri. Maliyet Kontrol. Kazanılmış değer analizi. Bologna Ders Bilgi Formu

Yapısal Analiz (CE 381)


Yük ve Yapı Çeşitleri; Statikçe Belirli Yapıların Analizi; Statikçe Belirli Yapıların Tesir Çizgileri; Enerji Yöntemi Kullanarak Sapmalar ve dönmelerin hesabı: Kafes Yapılar, Kirişler ve Çerçeveler. Statikçe Belirsiz Yapıların Kuvvet Yöntemiyle Analizi; Sürekli kirişlerde Elverişsiz Yüklemeler; Yer Değiştirme Analiz Yöntemleri; Eğim-Sapma Denklemleri ve Moment Dağılımı Yöntemi; Kirişler ve Çerçeveler; Statikçe Belirsiz Yapıların Yaklaşık Hesabı. Bologna Ders Bilgi Formu

Betonarme (CE 382)


Betonarmenin mekanik özellikleri; Normal kuvvet, eğilme momenti, bileşik eğilme, kesme kuvveti ve burulma altındaki kesitlerin davranışı; Betonarme kirişlerin boyutlandırılması. Bologna Ders Bilgi Formu

Yaz Stajı II (CE 400)


En az 20 işgünü süreli ofis stajı (CE 300 stajından farklı olmalıdır). Eğitim öğretim dönemleri içinde staj yapılamaz. Öğrenciler, süre yeterliyse dördüncü sınıfa ait ara tatilde veya öncesinde staj yapmak ve stajlarının bitimini izleyen akademik dönemde bu derse kayıt olmak zorundadırlar. Yazılı staj raporları bu ders kapsamında değerlendirilir ve notlandırılır. Bologna Ders Bilgi Formu

Temel Mühendisliği (CE 441)


Zemin mekaniği prensiplerinin temel tasarım ve analizinde kullanımı: Temel mühendisliğine giriş ve temel çeşitleri, Arazi keşfi ve zemin koşullarının belirlenmesi, Sığ temellerin altında oluşan gerilmeler, Zeminlerin taşıma gücü, Sığ temellerin oturması, Sığ temellerin geoteknik tasarımı, Yanal zemin itkisi teorileri, İstinat Yapıları, Konsol istinat duvarlarının geoteknik tasarımı. Bologna Ders Bilgi Formu

İnşaatta İş Güvenliği ve Mühendislik Etiği (CE 462)


İnşaat sektöründe iş kazaları verileri, kaza sebepleri, alınması gereken önlemler, iş güvenliği yasasının işverene ve mühendise yüklediği yasal sorumluluklar, olası davalar, teftiş mekanizması, iş kazalarında kusur dağılımı, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetimi, iş güvenliği ve mühendislik etiği ilişkisi, işverene, yasalara, ve diğer ilgili taraflara karşı mesleki sorumluluk, güven ve güvenilirlik kavramları, vaka incelemeleri, sınıf tartışmaları. Bologna Ders Bilgi Formu

Deprem Mühendisliğine Giriş (CE 488)


Tekli ve çoklu serbestlik derecesi olan sistemler. Sürekli sistemler. Hareket denklemleri. Yapı dinamiğinde enerji metotları uygulamaları. Yapı tasarımına uygulamaları. Yapıların deprem davaranışı. Rüzgar ve dalga yüklemeri altında yapılar. Bologna Ders Bilgi Formu

Betonarme Yapıların Tasarımı (CE 491)


Betonarme yapıların taşıma gücüne göre hesap ve boyutlandırma esasları. Eğilme momenti, eksenel yük, kesme kuvveti ve burulma momentine göre hesap esasları. Donatı detayları, döşeme sistemlerinin ve perdelerin hesabı. Temellerin ve istinat duvarlarının betonarme hesabı. Betonarme yapıların deprem yükleri altında hesabına giriş. Yürürlükteki hesap ve yapım kuralları. Bologna Ders Bilgi Formu

Mühendislik Projesi (CE 492)


Dersin içeriği ele alınan proje konusuna bağlı olarak değişiklik göstermekle beraber her proje şu ortak basamakları içerir: problem tanımı ve analizi, ilgili literatürün taranması, modelleme, tasarım, veri toplama, çözüm yönteminin belirlenmesi ve uygulanması, alınan sonuçların analizi, raporlanması ve sunumu. Bologna Ders Bilgi Formu

Çelik Yapı Elemanlarının Tasarımı (CE 493)


Giriş; yapısal çeliğin özellikleri; çelik yapıların davranışı; tasarım ilkeleri; tasarım yöntemleri; yönetmelikler; birleşimler; bulonlu ve kaynaklı birleşimler; çekme çubukları; basınç çubukları; kirişler; kiriş-kolonlar. Bologna Ders Bilgi Formu

Seçmeli Dersler

Kıyı Mühendisliğine Giriş (CE 357)


Kıyı mühendisliğinin konusu ve kapsamı. Kıyının fiziksel tanımı ve kıyı prosesleri. Kıyıların kullanımı, kıyı yapıları. Deniz kökenli yükler, dalga, gel-git ve akıntı kuvvetleri. Lineer dalga teorisi. Dalga dönüşümü ve dalga kırılması. Dalga-yapı etkileşimi; tırmanma, aşma ve yansıma. Düzensiz dalgaların tanımlanması, dalga spektrumu. Dalga tahmini. Kıyı koruma yapılarının temel tasarım esasları; dalgakıranlar, kıyı duvarları. Limanlar, türleri ve temel yapısal elemanları. Liman [...]

Çevresel Yönetim Sistemlerinin Esasları (CE 362)


Çevre bilimlerinde temel kavramlar, kirlenme için tanımlar, çevresel faaliyetlerin kategorizasyonu, proses araştırması, atık araştırması, kirlenme profili,. bilginin toplanması, çevre etki değerlendirme(ÇED), çevre yönetim sistematiği(ÇYS), atık yönetimi, kaynak yönetimi, risk yönetimi, deşarj ve arıtma standartları, yasal kontrol ve yaptırımlar. Türkiye ve AB yasal çerçevesi, vaka araştırması ve güncel konular Bologna Ders Bilgi Formu

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CE 364)


CBS'nin temel tanımları, Uygulama alanları (mühendislik, mimarlık), CBS’nin temel bileşenleri, Veri tabanı yönetimi, Sözel ve grafik veri yapıları, Veri toplama yöntemleri, CBS uygulama Aşamaları, Sistem analizi, Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı, Sorgulama ve analizler, Web tabanlı coğrafi bilgi sistemleri. Bologna Ders Bilgi Formu

İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları (CE 403)


İnşaat mühendisliği problemlerine giriş. Excel programlamaya giriş. Excel’de fonksiyonların kullanılması. Excel’de makro programlanması. SAP2000’e giriş. SAP2000’de modelleme ve tanımlama. SAP2000’le yapısal analiz Bologna Ders Bilgi Formu

Beton Yapıların Dayanıklılığı (CE 422)


Giriş; Sertleşmiş Çimento Hamuru tekrar; Geçirgenlik; Donma-Çözülme Etkisi; Sülfat Etkisi; Biyolojik Etki ve Asit Etkisi; Alkali-Silika Etkisi; Yangın; Donatı Korozyonu. Bologna Ders Bilgi Formu

Çevre Mühendisliğine Giriş (CE 451)


Çevre Mühendisliğinin kökeni. Günümüzde ve gelecekte çevre mühendisliği. Sürdürülebilirlik. Mühendislik kararlarının çeşitleri. Mühendislik hesaplamaları ve birimleri. Enerji akışı ve dengeleri. Ekosistemler. Su kalitesi. Su temini ve arıtımı. Atıksuların arıtılması, Hava kalitesi. Hava kalitesi kontrolü. Katı atıklar. Tehlikeli atıklar. Gürültü kirliliği. Yeşil mühendislik etiği. Örnek olaylar ve tartışma soruları. Bologna Ders Bilgi Formu

Hidroloji (CE 452)


Hidrolojinin tanımı ve önemi. Hidrolojinin temel denklemleri, sistem kavramı. Hidrolojik çevrim ve bileşenleri. Yağış. Buharlaşma. Sızma. Yeraltı suyu akımı, kuyu hidroliği. Yüzeysel akış, havza tanımı, rasyonel metod ve uygulamaları, kar erimesi. Akarsu akımı, akım ölçümleri ve değerlendirilmesi. Hidrograf teorisi. Birim hidrograf teorisi ve uygulamaları. Sentetik birim hidrograf. Hidrografın akarsu boyunca ötelenmesi. Olasılık teorisi ve hidrolojideki kullanımı. Bologna Ders Bilgi Formu

Altyapı Planlaması ve Yönetimi (CE 453)


Giriş. Altyapı yönetim yaklaşımları: Bakım, onarım ve yenileme. Su, atıksu ve yağmur suyu sistemleri. Ulaşım sistemleri. Enerji sistemleri. Telekomünikasyon sistemleri. Risk yönetimi ve afete hazırlık. Altyapı sektörleri ve yatırımlar. Altyapı finansmanı. Altyapının korunması ve güvenlik. Kentsel altyapı yönetiminde karşılaşılan zorluklar ve gelişmekte olan ülkelerdeki teknik altyapı problemleri. Büyükşehir belediyeleri. Dünyadaki çeşitli büyükşehirlerdeki vakaların incelenmesi. Bologna Ders Bilgi Formu

Su Kaynakları (CE 455)


Su kaynakları mühendisliğinin tanımı ve kapsamı, akarsu morfolojisi, akarsu düzenlemesi, akarsu taşımacılığı. Akarsularda katımadde hareketi. Bağlama yapıları. Barajlar, türleri ve tasarım esasları. Su alma yapılarının planlama ve tasarımı. Hidroelektrik enerji santralleri. Enerji kırıcılar. Taşkın koruma yapıları. Sulama ve kurutmaya giriş. Su kaynaklarının işletilmesi ve geliştirilmesi, ekonomik analiz. Su kaynakları sistemleri. Bologna Ders Bilgi Formu

Liman Planlama ve Tasarımı (CE 456)


Limanlar, tarihçe, yapılma amaçları. Liman türleri. Limanların yapısal elemanları. Hinterland kavramı. Gemilerin genel özellikleri. Genel boyutlandırma kriterleri: Yaklaşım kanalı, manevra dairesi, rıhtımlar, basen derinliği, giriş ağzı. Ticari limanların boyutlandırılması. Elleçleme ekipmanı ve kapasitesi. Rıhtım boylarının belirlenmesi. Konteyner limanları: Apron, stok sahası ve diğer kara alanlarının boyutlandırılması, elleçleme ekipmanları. Yat limanları: İskele sistemleri, kara alanlarının boyutlandırılması. Dökme yük terminalleri. Sıvı yük [...]

Şantiye Organizasyonu (CE 463)


İş akışının planlanması, şantiye organizasyonu, kalıp ve beton uygulama teknikleri, çelik ve prefabrik beton inşaat uygulama teknikleri, insan kaynakları, tedarik yönetimi, kontrat yönetimi, risk yönetimi, taşeron yönetimi, hakedişler ve mali işler, izinler. Bologna Ders Bilgi Formu

Yapı Analizinde Özel Konular (CE 472)


İki boyutlu düzlem sistemlerin matris yöntemleri ile çözümlenmesi, eleman ve sistem rijitlik matrisleri. Yapıların ikinci mertebe analizi. Dinamik analize giriş; doğal frekans ve doğal mod şekillerinin belirlenmesi. Çerçeve ve perde sistemlerin yatay yükler altında yapısal çözümlenmesi. Bologna Ders Bilgi Formu

Trafik Mühendisliği (CE 473)


Trafik mühendisliğine giriş. Trafik akım özellikleri. Mikroskopik ve makroskopik trafik akım parametrelerinin tanımı ve belirleme yöntemleri. Trafik akımının temel modelleri. Trafik etüdleri Kavşaklarda karışıklık noktaları. Eşdüzey kavşak tasarımı. Trafik güvenliği ve güvenlik donanımları. Kapasite/performans analizi. Yatay ve düşey trafik işaretlemesi. Işıklı kavşaklar. Devre süresi ve yeşil sürelerin belirlenmesi. Bologna Ders Bilgi Formu

Toprak İşleri ve İstinat Yapıları (CE 474)


Tanışma ve toprak işleri ve istinat yapılarına giriş, Yanal zemin basınçları: doğal durum, aktif durum ve pasif durum, Zeminler için klasik yanal basınç teorileri, Noktasal, çizgisel ve alansal yüklemelerden kaynaklanan yanal basınçlar, İstinat yapılarında dikkat edilecek hususlar ve konsol istinat duvarlarının geoteknik tasarımı, Toprakarme duvarların tasarımı, Kazılar ve destek sistemleri, Palplanş duvarların geoteknik tasarımı. Bologna Ders Bilgi Formu

Bilimsel Yazım (CE 476)


Bilimsel makale öncesi sorgulanması gerekli temel hususlar. Bilimsel araştırmanın esasları. Bilimsel yazı. Bilim dili kavramı. Bilimsel yazım ve bilimsel makale kavramları. Bir bilimsel yazıya nasıl başlanmalı? Bilimsel yayınların değerlendirilmesi; sayısal göstergeler. Bir bilimsel makalenin anatomisi: Başlık; yazarlar; öz; giriş materyal ve metod; veri hazırlanması ve sunumu; tartışma ve değerlendirme; sonuç yorumları; referanslar; teşekkür. Tabloların ve şekillerin hazırlanışı. Dilin doğru kullanımı. [...]

Beton Teknolojisi (CE 477)


Portland çimentosu ve özel çimentolar. Taze beton. Kimyasal katkılar. Betonun kürü. Betonda sıcaklık etkileri. Farklı özelliklere sahip betonlar. Bologna Ders Bilgi Formu

Öngerilmeli Beton (CE 479)


Öngerilmeli betonarme elemanların ve yapıların davranış modellemeleri. Tasarım esasları ve tasarım yöntemleri. Konular: Öngerme teknikleri; Malzeme özellikleri; Eksenel şekil değiştirmeler altındaki elemanların davranışı; Eğilme momenti altındaki elemanların davranışı; Eğilme momenti dayanım hesabı; Kesme kuvveti dayanım hesabı ; Hesap Yönetmelikleri. Bologna Ders Bilgi Formu

İnşaat Mühendisleri için Enerji Yönetimi (CE 482)


Enerjinin fiziksel temelleri; sürdürülebilirlik; iklim değişimi; konvansiyonel enerji sistemleri; yenilenebilir enerji sistemleri; yapılarda enerji kullanımı; ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve enerji tasarrufu. Bologna Ders Bilgi Formu

Derin Temeller (CE 485)


Derin temellere giriş, Derin temellerin çeşitleri ve uygulama alanları, Arazi yükleme deneyleri ve bunlardan düşey yük kapasitesi çıkarımı, Kazıkların eksenel düşey yük kapasitelerinin analitik yöntemlerle belirlenmesi, Kuyu temellerin eksenel düşey yük kapasitelerinin analitik yöntemlerle belirlenmesi, Derin temellerin yanal yük kapasitelerinin belirlenmesi. Bologna Ders Bilgi Formu

Betonda Onarım ve Bakım (CE 486)


Betonda bakım ve onarım, Kaliteli tamir için genel gereksinimler. Beton tamir sistemi. Hasar nedenlerinin belirlenmesi. Tamir ihtiyacının belirlenmesi. Tamir yönteminin seçilmesi.Hasarlı mevcut betonun onarım için hazırlanması . Tamir yönteminin uygulanması. Tamir yönteminin düzgün kür edilmesi. Betona Hasar Nedenleri. Beton Onarımında standart yöntemler. Epoksi ile bağlanmış kuru harçlar. Betonda agregaların kısmen değiştirilmesi. Betonun kısmen değiştirilmesi. Polimer beton. Reçine enjeksiyonu Bologna Ders [...]

Kentsel Su Sistemleri (CE 487)


Giriş ve tanımlar; kentsel su altyapı sistemlerinin elemanları; su gereksinimi; su getirme sistemleri (su alma, arıtma ve dağıtım); atıksu sistemleri (toplama, arıtma ve bertaraf); çamur arıtımı ve bertarafı; yağmur sularının uzaklaştırılması; su ve atıksu mühendisliğinde alternatif konseptler. Bologna Ders Bilgi Formu

Çelik Yapılar (CE 489)


Giriş; yapıların ve birleşimlerin sınıflandırılması; tasarım yükleri ve tasarım felsefesi; çelik taşıyıcı sistemler; yatay yüklere göre tasarım; çaprazlar; kafes kirişler; tek katlı yapılar; endüstri yapıları; çok katlı yapılar; deprem dayanımı; Türk Deprem Yönetmeliği-2007; birleşimler. Bologna Ders Bilgi Formu

Yüksek Yapılar (CE 494)


Yüksek binaların taşıyıcı sistemlerinin türleri. Yüksek binalara etkiyen yükler. Tek ve çok serbetlik dereceli sistemlerin dinamik hesabı. Yüksek binaların bilgisayar programları ile modellenmesi.  Perde ve bağ kirişlerinin detaylandırılması. Bologna Ders Bilgi Formu

Yapısal Hasar ve İyileştirilmesine Giriş (CE 495)


Giriş; taşıyıcı sistemler; mevcut binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi; hasar belirlenmesi; deprem sonrası yapılarda alınması gerekli geçici önlemler; betonarme yapılarda genel onarım prensipleri; betonarme taşıyıcı sistem elemanlarının onarımı; betonarme yapılarda kullanılacak onarım ve güçlendirme malzemeleri ve teknikleri; korozyon hasarı ve onarımı; genel güçlendirme prensipleri; betonarme yapılarda taşıyıcı sistem ve elemanlarının güçlendirilmesi; yığma yapıların onarımı ve güçlendirilmesi; çelik yapıların onarımı ve güçlendirilmesi. [...]

Sürdürülebilir İnşaat (CE 496)


Sürdürülebilirlik tanımı, yeşil bina kavramı, inşaat sektöründe sürdürülebilir binalarda bütünsel tasarım yaklaşımları, proje yönetim esasları, bina yaşam döngüsü, bina maliyet döngüsü hesap prensipleri, kaynak kullanımı ve geri dönüşüm ve kaynak döngüsü prensipleri, estetik, kalite ve kullanıcı sağlığına yönelik kriterler; sürdürülebilir binalar için lokasyon seçimi, malzemelerin karbon içeriği, verimli su kullanımı, atıksu ve çöp yönetimi, enerji verimliliği için mimari, mekanik ve [...]

Yenilenebilir Enerji Kaynakları (CE 497)


Enerjinin temel denklemleri. Enerji kaynakları ve küresel ve milli dağılım ve kullanımı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının özellikleri. Rüzgar enerjisi: Rüzgar karakteristikleri, rüzgar enerjisi potansiyeli, rüzgar gücü. Hidroelektrik enerji, kaynakları, potansiyeli ve uygulamaları. Yatay ve düşey eksenli rüzgar türbinlerinin genel özellikleri. Açık deniz rüzgar santralleri. Güneş enerjisi, potansiyeli ve dönüştürücü sistemler. Jeotermal enerji. Deniz kökenli enerji kaynakları: Dalga enerjisi dönüştürücüler, akıntı (gel-git) [...]