Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Yapı Malzemeleri (CE 221)


İnşaat mühendisliğinde kullanılan malzemelerin yapısı, üretimi, deformasyonu, dayanımı, kırılması ve dayanıklılığı hakkında temel bilgi ve anlayış kazandırmak Bologna Ders Bilgi Formu

Mukavemet (CE 236)


Kafes kirişlerde çubuk kuvvetleri hesabı; Yapı elemanlarında eksenel yük ve deformasyon kavramları; Tek eksenli çekme deneyi ve gerilme-şekil değiştirme diyagramları; Hooke Yasası; Statik olarak belirli ve belirsiz taşıyıcı sistemler; Isı etkisi altında çubuklar; Burulma yükü altındaki kirişler; Basit kirişlerde basit eğilme ve eğik eğilme; Eğilmeli eksenel yük etkisi altındaki kirişler; Kompozit elemanlarda eşdeğer kesit yöntemi; Kiriş elemanlarında plastik kesit kapasitesi [...]

Zemin Mekaniği (CE 341)


Zeminlerin oluşumu, fiziksel özellikleri ve ağırlık-hacim ilişkileri, Kıvam limitleri ve zeminlerin sınıflandırılması, Zeminlerin sıkıştırılabilirliği, Zeminlerin geçirimliliği ve su sızıntıları, Zeminlerde gerilme, Zeminlerde oturma ve konsolidasyon, Zeminlerin kayma mukavemeti, Şevlerin duyarlılığı. Temel laboratuvar deneyleri. Bologna Ders Bilgi Formu

Akışkanlar Mekaniği (CE 351)


Boyut analizi ve boyut homojenliği kavramı. Akışkanların temel fiziksel özellikleri. Hidrostatik, basınç, manometreler. Hidrostatik kuvvetler. Kaldırma kuvveti, yüzerlik merkezi ve yüzer cisimlerin dengesi. Akışkanların kinematiği. Euler ve Lagrange bakış açıları. Kararlı ve üniform akım halleri. Akım fonksiyonu, potansiyel fonksiyonu, vortisite ve sirkülasyon. İdeal akışkanlarda korunum denklemleri: Süreklilik denklemi, debi tanımı ve uygulamaları. İmpuls-momentum denklemi ve uygulamaları. Bernoulli denklemi ve uygulamaları. [...]

Yapım Yönetimi (CE 372)


Genel tanımlar (inşaat, proje, yönetim), inşaat sektörünün özellikleri, inşaat projeleri, inşaat türleri, inşaat sektörü için gerekli olan kaynaklar, proje yaşam döngüsü, inşaat projesi katılımcıları, inşaat yönetiminin önemi. Proje Yönetimi. Proje katılımcılarının organizasyonu. İnşaat maliyetlendirmesi ve ihale süreci. Kamu İhale Mevzuatı. İnşaat Planlaması. İş Programı Teknikleri. İleri iş programı teknikleri. Maliyet Kontrol. Kazanılmış değer analizi. Bologna Ders Bilgi Formu

Yapısal Analiz (CE 381)


Yük ve Yapı Çeşitleri; Statikçe Belirli Yapıların Analizi; Statikçe Belirli Yapıların Tesir Çizgileri; Enerji Yöntemi Kullanarak Sapmalar ve dönmelerin hesabı: Kafes Yapılar, Kirişler ve Çerçeveler. Statikçe Belirsiz Yapıların Kuvvet Yöntemiyle Analizi; Sürekli kirişlerde Elverişsiz Yüklemeler; Yer Değiştirme Analiz Yöntemleri; Eğim-Sapma Denklemleri ve Moment Dağılımı Yöntemi; Kirişler ve Çerçeveler; Statikçe Belirsiz Yapıların Yaklaşık Hesabı. Bologna Ders Bilgi Formu

Betonarme (CE 382)


Betonarmenin mekanik özellikleri; Normal kuvvet, eğilme momenti, bileşik eğilme, kesme kuvveti ve burulma altındaki kesitlerin davranışı; Betonarme kirişlerin boyutlandırılması. Bologna Ders Bilgi Formu

Temel Mühendisliği (CE 441)


Zemin mekaniği prensiplerinin temel tasarım ve analizinde kullanımı: Temel mühendisliğine giriş ve temel çeşitleri, Arazi keşfi ve zemin koşullarının belirlenmesi, Sığ temellerin altında oluşan gerilmeler, Zeminlerin taşıma gücü, Sığ temellerin oturması, Sığ temellerin geoteknik tasarımı, Yanal zemin itkisi teorileri, İstinat Yapıları, Konsol istinat duvarlarının geoteknik tasarımı. Bologna Ders Bilgi Formu

Deprem Mühendisliğine Giriş (CE 488)


Tekli ve çoklu serbestlik derecesi olan sistemler. Sürekli sistemler. Hareket denklemleri. Yapı dinamiğinde enerji metotları uygulamaları. Yapı tasarımına uygulamaları. Yapıların deprem davaranışı. Rüzgar ve dalga yüklemeri altında yapılar. Bologna Ders Bilgi Formu

Betonarme Yapıların Tasarımı (CE 491)


Betonarme yapıların taşıma gücüne göre hesap ve boyutlandırma esasları. Eğilme momenti, eksenel yük, kesme kuvveti ve burulma momentine göre hesap esasları. Donatı detayları, döşeme sistemlerinin ve perdelerin hesabı. Temellerin ve istinat duvarlarının betonarme hesabı. Betonarme yapıların deprem yükleri altında hesabına giriş. Yürürlükteki hesap ve yapım kuralları. Bologna Ders Bilgi Formu
Sayfa 1 / 212

Zorunlu Dersler

Seçmeli Dersler

Betonarme Mekaniği (CE 520)


Beton ve çeliğin mekanik özlellikleri; bünye bağıntıları; doğrusal elastik modeller; doğrusal olmayan elastik modeller; elasto-plastik modeller ve limit analiz teoremleri;basınç alanı modelinin doğrusal olmayan sonlu eleman analizine ve basınç-ve-çekme çubuğu modellerine uyarlanması ve uygulanması. Bologna Ders Bilgi Formu

İleri Mukavemet (CE 521)


Giriş; elastisite teorisi; kırılma hipotezleri; kesmeli eğilme; kayma merkezi; elastik eğri; burulmalı eğilme; elastik temelde kirişler; eğrisel kirişler; enerji prensipleri; elastik stabilite; plastisite; göçme analizi. Bologna Ders Bilgi Formu

Yapı Dinamiği (CE 522)


Giriş; yüklerin ve taşıyıcı sistemlerin dinamik karakteristikleri; sönümlü ve sönümsüz sistemler; serbest ve zorlanmış titreşimler; tek serbestlik dereceli sistemler; sönümlü ve sönümsüz tek serbest dereceli sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimler altında analizleri; çok serbestlik dereceli sistemler; sönümlü ve sönümsüz çok serbest dereceli sistemlerin analizleri; modal analiz; taşıyıcı sistemlerin deprem davranışı. Bologna Ders Bilgi Formu

Sayısal Yöntemler (CE 523)


Giriş; sayısal yöntemler ve mühendislik problemlerinde kullanılması; sayısal yöntemlerde hata analizi; lineer ve lineer olmayan sistemlerin çözümü için sayısal yöntemler; interpolasyon; sayısal integral; programlama. Bologna Ders Bilgi Formu

Sonlu Eleman Yöntemi (CE 524)


Giriş; minimum potansiyel enerji prensipleri; sonlu eleman teorisi; düzlem elastisite ve eğilme elemanı; yer değiştirme, denge ve modeller; yakınsama ve sınır teoremleri. Bologna Ders Bilgi Formu

Çelik Yapıların Plastik Tasarımı (CE 525)


Giriş; yapı çeliğinin özellikleri; enkesitlerin plastik davranışı; plastik analiz kavramı; plastik analiz yöntemleri; plastik analiz uygulamaları; yönetmelikler; deprem tasarımının esasları; enerji sönümlendiren sistemler; çelik kirişlerin dönme kapasitesi; çelik taşıyıcı sistemlerin sünek tasarımı, sayısal örnekler. Bologna Ders Bilgi Formu

Çelik Beton Kompozit Yapıların Tasarımı (CE 526)


Giriş; malzemeler; yükler; analiz; tasarım; kayma elemanları; kompozit kirişlerin, kolonları ve döşemelerin tasarım esasları; basit mesnetli kompozit kirişler ve döşemeler; kompozit sürekli kirişler ve döşemeler; çerçeverde kompozit kirişler; kompozit kolonlar; kompozit kiriş-kolon birleşimleri; sayısal örnekler. Bologna Ders Bilgi Formu

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı (CE 527)


Giriş; deprem karakteristikleri; düzensiz yapılar; yönetmelikler; tasarım parametreleri; sünek tasarımın temel kuralları; deprem yükleri altında betonarme yapıların davranışı; depreme dayanıklı betonarme yapı tasarımı; deprem yükleri altında çelik yapıların davranışı; depreme dayanıklı çelik yapı tasarımı;  performansa dayalı tasarım kuralları;yapısal kontrol sistemleri; mevcut yapıların değerlendirilmesi. Bologna Ders Bilgi Formu

Hasarlı Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi (CE 528)


Giriş; taşıyıcı sistemler; mevcut binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi; hasar belirlenmesi; deprem sonrası yapılarda alınması gerekli geçici önlemler; betonarme yapılarda genel onarım prensipleri; betonarme taşıyıcı sistem elemanlarının onarımı; betonarme yapılarda kullanılacak onarım ve güçlendirme malzemeleri ve teknikleri; korozyon hasarı ve onarımı; genel güçlendirme prensipleri; betonarme yapılarda taşıyıcı sistem ve elemanlarının güçlendirilmesi; yığma yapıların onarımı ve güçlendirilmesi; çelik yapıların onarımı ve güçlendirilmesi. [...]

Öngerilmeli Beton ve Betonarme Yapılar (CE 529)


Betonarme ve öngerilmeli betonarme elemanların ve yapıların yük-yerdeğiştirme bağıntılarının belirlenmesi; ard germeli betonarme döşemeler ve transfer kirişleri, köprüler ve diğer yapıların tasarımı; bilgisayar uygulamalı analitik yöntemlerin kullanımı ile ilgili örnekler. Bologna Ders Bilgi Formu

Yüksek Yapılar (CE 530)


Yüksek binaların ve kulelerin taşıyıcı sistemlerinin türleri; yüksek yapılara etkiyen deprem ve rüzgar yükleri;tek ve çok serbetlik dereceli sistemlerin dinamik hesabı; yüksek yapıların bilgisayar programları ile modellenmesive analizi; yüksek yapıların tasarımi ve detaylandırılması. Bologna Ders Bilgi Formu

İleri İnşaat Malzemeleri (CE 541)


İnşaat malzemelerinin özellikleri; yapı malzemelerinin bozulması; demirli metaller; demirlerin şekillendirilmesinde çeşitli yöntemler; alaşımlı metaller; çelik; yapısal çeliğin çeşitleri; demir içermeyen metaller; prekast beton blokları; tuğla ve kiremit; ahşap ve ahşap ürünleri; polimerler ve çesitli yapıştırıcılar.

Malzemelerin Mekanik Davranışı (CE 542)


Malzemelerin yapısı ve deformasyonu; çeşitli mühendislik malzemeleri; mekanik testler; gerilme-şekil değiştirme ilişkisi; çatlaklı elemanların kırılması; malzemelerin yorulması; yorgunluk çatlağı büyümesi; plastik deformasyon davranışı ve malzemeler için modeller; zamana bağlı davranış: sünme Bologna Ders Bilgi Formu

Beton Katkı Malzemeleri (CE 543)


Betonun özellikleri ve katkı malzemelerinin kullanımları; beton katkı malzemelerinin kullanımlarında hususlar ve önlemler; katkıların sınıflandırılması; hava sürükleyici katkılar; su azaltıcı katkı malzemeleri; priz geciktiriciler; priz çabuklaştırıcılar; pozzolanlar ve diğer ince taneli mineral katkı malzemeleri; doğal pozzolanlar; uçucu küller; silis dumanı; öğütülmüş yüksek fırın curufu; muhtelif katkı malzemeleri. Yukarda bahsedilen katkı malzemelerinin beton özelliklerine etkileri. Bologna Ders Bilgi Formu

Doğal Yapı Malzemeleri (CE 544)


Doğal yapı malzemelerinin kullanımı; ahşap, taş, saman balya, toprak, kireç ve kenevirin tarihi ve modern yapı malzemeleri olarak kullanımı. Bologna Ders Bilgi Formu

Betonun Mekanik Özellikleri ve Deformasyonu (CE 545)


Beton dayanımını etkileyen faktörler; betonun çekme dayanımı; basınçta çatlama ve kırılma; çok eksenli gerilme altında kırılma; mikro-çatlaklar; agrega-beton arayüzü; betonun dayanımına yaşın etkisi; basınç ve çekme dayanımları arasındaki ilişki; betonun yorulma dayanımı; darbe dayanımı; betonun elastisite modülü ve poisson oranı; kuruma rötresi; betonun sünmesi Bologna Ders Bilgi Formu

İleri Zemin Mekaniği (CE 550)


Zeminlerin indeks özellikleri; zemin sınıflandırılması ve faz ilişkileri; zeminlerde hidrolik iletkenlik ve sızma problemleri; konsolidasyon teorisi ve oturmalar; zeminlerde gerilme-deformasyon ilişkileri; drenajlı ve drenajsız durumlar için kayma mukavemeti. Bologna Ders Bilgi Formu

Deneysel Zemin Mekaniği (CE 551)


Zemin çeşitleri; sınıflandırma deneyleri; kompaksyon deneyleri; hidrolik iletkenliği belirlemede kullanılan deneyler; konsolidasyon deneyi; kayma mukavemeti deneyleri: serbest basınç deneyi, direk kesme deneyi, basit kesme deneyi, üç eksenli basınç ve çekme deneyleri; bahsedilen deneylerin standartları, prosedürleri ve deneylerden elde edilen zemin parametreleri. Bologna Ders Bilgi Formu

Geoteknik Deprem Mühendisliği (CE 552)


Sismoloji ve depremler; deterministik yöntemlerle sismik risk analizi ve sönümlenme ilişkileri; zeminlerin dinamik özellikleri; saha davranış analizleri; sıvılaşma kavramı; sıvılaşma riskinin değerlendirilmesi ve alınacak önlemler; istinat yapılarının sismik tasarımı. Bologna Ders Bilgi Formu

Zeminlerin İyileştirilmesi (CE 553)


Giriş ve zemin iyileştirmesinin önemi; temel zeminlerinin değerlendirilmesi ve yeterliliği; zemin iyileştirme yöntemleri; kompaksyon ile zemin iyileştirme: kompaksyon ekipmanı, sığ kompaksyon, dinamik kompaksyon, önyükleme ve düşey drenler yardımıyla konsolidasyon; kum ve taş kolon uygulamaları, zemin dondurma; enjeksyon ile zemin iyleştirme teknikleri; derin karıştırma; biyolojik yöntemlerle zemin iyileştirme. Bologna Ders Bilgi Formu

İnşaat Sürecinin Planlaması ve Yönetimi (CE 560)


İnşaat projelerinde tasarım, ihale, uygulama yönetimi ve organizasyonu; kapsam, süre, satınalma, insan kaynakları, iletişim yönetimi; değişiklik yönetimi; risk yönetimi; kontrat yönetimi; raporlama; onay ve kabul sistemleri. Bologna Ders Bilgi Formu

Bilimsel Yazım (CE 561)


Bilimsel makale öncesi sorgulanması gerekli temel hususlar; bilimsel araştırmanın esasları; bilimsel yazı; bilim dili kavramı; bilimsel yazım ve bilimsel makale kavramları; bir bilimsel yazıya nasıl başlanmalı; bir bilimsel makalenin yapısı: başlık, yazarlar, özet, giriş, malzeme ve yöntem, veri hazırlanması ve sunumu, tartışma ve değerlendirme, sonuç yorumları, kaynaklar, teşekkür; tabloların ve şekillerin hazırlanışı; dilin doğru kullanımı; yazımda stil; bilimsel yazımda etik […]

İleri Proje Planlaması (CE 562)


Tasarım, inşaat ve kabul süreçlerinin planlanması; süre ve maliyet tahminleri için veri toplama; işlerin gruplanması; iş programı hazırlanması; fizibilite; metraj ve keşif hazırlanması; proje nakit akışı ve finansal yönetimi; kaynak planlaması; yerel koşulların değerlendirilmesi ve risk analiz metodları; süre ve maliyet kontrolu. Bologna Ders Bilgi Formu

İnşaatlarda Kalite Kontrol ve Kalite Yönetimi (CE 563)


Kalite kontrol metodları; inşaatlarda kalite yönetim sistemi; proje standartları; uygulama standartları; teknik şartname hazırlanması; testler ve devreye alma. Bologna Ders Bilgi Formu

Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Yasal Çerçeve (CE 564)


Sürdürülebilirliğin temel prensipleri; sürdürülebilir bir çevre ve ekonomi yönetimi için teknik; finansal, yönetimsel ve politik konular;çevre politikaları; uluslararası anlaşmalar; sürdürülebilirlik ekonomisi. Bologna Ders Bilgi Formu

Sürdürülebilir Şehirler (CE 565)


Binaların enerji performans kriterleri; performansın iyileştirilmesi için alternatif yaklaşımlar; sürdürülebilir şehirler için politika ve strateji geliştirme;binalarda enerji verimliliği; binaların GHG emisyonlarının azaltılması; temiz su; katı atık yönetimi politikaları ve teknolojileri; şehirlerde iklim değişikliği parametrelerinin tespiti için yaklaşımlar. Bologna Ders Bilgi Formu

Su Dalgaları Mekaniği (CE 570)


Dalgaların sınıflandırılması. Temel tanımlar. Ağırlık dalgaları, oluşum ve gelişimleri. Dispersiyon denklemi. Dalgaların mühendislik özellikleri, kinetik ve kinematik büyüklükler, grup hızı, dalga enerjisi. Dalga teorileri. Küçük genlikli (lineer) dalga teorisi ve uygulamaları. Doğrusal olmayan dalga teorileri: Yüksek mertebe Stokes dalgaları, knoidal dalgalar, soliter ve diğer dalga türleri. Dalga türlerinin geçerlilik sınırları. Düzensiz dalgalar, ölçüm ve istatistikleri. Dalga spektrumu ve spektral modeller. […]

Rüzgar Enerjisi (CE 571)


Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar, rüzgarın uygarlık tarihinde enerji amaçlı kullanımı. Rüzgar enerjisinin küresel ve milli açılardan değerlendirilmesi. Rüzgar oluşum mekanizması. Rüzgarın ölçümü ve veri toplanması. Rüzgar akımının fiziksel ifadesi, hız profili, yer şekillerinin etkisi, rüzgar gücü. Rüzgar enerjisi potansiyelinin hesaplanması ve değerlendirilmesi. Dönüşüm sistemleri: Kısa tarihçe, yatay ve düşey eksenli türbinler. Türbinlerin yapısal elemanları. Rotor aerodinamiği. Rüzgar türbinlerinde emniyet ve […]

İnşaat Mühendisliğinde Özel Konular (CE 580)


Dersin içeriği ders konusuna bağlıdır. Bu dersin konuları, sınırlı olmamakla birlikte, şöyle sayılabilir: Mühendislik Sismolojisi, Yer Dinamiği ve Yapısı, İleri Uzay Jeodezisi, Hidrolojide GIS Uygulamaları, Kıyı ve Hava Kirliliği, Deniz Tehlikeleri ve Tsunami, Sismik Tehlikelerin Değerlendirilmesi, Ulaşım Verileri ve Risk Değerlendirmesi, Ahşap Yapıların Tasarımı, Fiberle Güçlendirilmiş Çimentolu Kompozit Malzemeler, Geoteknik Mühendisliği için Laboratuvar Teknikleri, Nano ve Mikro Mekaniğe Giriş, Demiryolu […]