\ Dersler

İnşaat Mühendisliğinde Özel Konular

Dersin içeriği ders konusuna bağlıdır. Bu dersin konuları, sınırlı olmamakla birlikte, şöyle sayılabilir: Mühendislik Sismolojisi, Yer Dinamiği ve Yapısı, İleri Uzay Jeodezisi, Hidrolojide GIS Uygulamaları, Kıyı ve Hava Kirliliği, Deniz Tehlikeleri ve Tsunami, Sismik Tehlikelerin Değerlendirilmesi, Ulaşım Verileri ve Risk Değerlendirmesi, Ahşap Yapıların Tasarımı, Fiberle Güçlendirilmiş Çimentolu Kompozit Malzemeler, Geoteknik Mühendisliği için Laboratuvar Teknikleri, Nano ve Mikro Mekaniğe Giriş, Demiryolu […]

Rüzgar Enerjisi

Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar, rüzgarın uygarlık tarihinde enerji amaçlı kullanımı. Rüzgar enerjisinin küresel ve milli açılardan değerlendirilmesi. Rüzgar oluşum mekanizması. Rüzgarın ölçümü ve veri toplanması. Rüzgar akımının fiziksel ifadesi, hız profili, yer şekillerinin etkisi, rüzgar gücü. Rüzgar enerjisi potansiyelinin hesaplanması ve değerlendirilmesi. Dönüşüm sistemleri: Kısa tarihçe, yatay ve düşey eksenli türbinler. Türbinlerin yapısal elemanları. Rotor aerodinamiği. Rüzgar türbinlerinde emniyet ve […]

Su Dalgaları Mekaniği

Dalgaların sınıflandırılması. Temel tanımlar. Ağırlık dalgaları, oluşum ve gelişimleri. Dispersiyon denklemi. Dalgaların mühendislik özellikleri, kinetik ve kinematik büyüklükler, grup hızı, dalga enerjisi. Dalga teorileri. Küçük genlikli (lineer) dalga teorisi ve uygulamaları. Doğrusal olmayan dalga teorileri: Yüksek mertebe Stokes dalgaları, knoidal dalgalar, soliter ve diğer dalga türleri. Dalga türlerinin geçerlilik sınırları. Düzensiz dalgalar, ölçüm ve istatistikleri. Dalga spektrumu ve spektral modeller. […]

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Enerjinin temel denklemleri. Enerji kaynakları ve küresel ve milli dağılım ve kullanımı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının özellikleri. Rüzgar enerjisi: Rüzgar karakteristikleri, rüzgar enerjisi potansiyeli, rüzgar gücü. Hidroelektrik enerji, kaynakları, potansiyeli ve uygulamaları. Yatay ve düşey eksenli rüzgar türbinlerinin genel özellikleri. Açık deniz rüzgar santralleri. Güneş enerjisi, potansiyeli ve dönüştürücü sistemler. Jeotermal enerji. Deniz kökenli enerji kaynakları: Dalga enerjisi dönüştürücüler, akıntı (gel-git) [...]

Liman Planlama ve Tasarımı

Limanlar, tarihçe, yapılma amaçları. Liman türleri. Limanların yapısal elemanları. Hinterland kavramı. Gemilerin genel özellikleri. Genel boyutlandırma kriterleri: Yaklaşım kanalı, manevra dairesi, rıhtımlar, basen derinliği, giriş ağzı. Ticari limanların boyutlandırılması. Elleçleme ekipmanı ve kapasitesi. Rıhtım boylarının belirlenmesi. Konteyner limanları: Apron, stok sahası ve diğer kara alanlarının boyutlandırılması, elleçleme ekipmanları. Yat limanları: İskele sistemleri, kara alanlarının boyutlandırılması. Dökme yük terminalleri. Sıvı yük [...]

Su Kaynakları

Su kaynakları mühendisliğinin tanımı ve kapsamı, akarsu morfolojisi, akarsu düzenlemesi, akarsu taşımacılığı. Akarsularda katımadde hareketi. Bağlama yapıları. Barajlar, türleri ve tasarım esasları. Su alma yapılarının planlama ve tasarımı. Hidroelektrik enerji santralleri. Enerji kırıcılar. Taşkın koruma yapıları. Sulama ve kurutmaya giriş. Su kaynaklarının işletilmesi ve geliştirilmesi, ekonomik analiz. Su kaynakları sistemleri. Bologna Ders Bilgi Formu

Altyapı Planlaması ve Yönetimi

Giriş. Altyapı yönetim yaklaşımları: Bakım, onarım ve yenileme. Su, atıksu ve yağmur suyu sistemleri. Ulaşım sistemleri. Enerji sistemleri. Telekomünikasyon sistemleri. Risk yönetimi ve afete hazırlık. Altyapı sektörleri ve yatırımlar. Altyapı finansmanı. Altyapının korunması ve güvenlik. Kentsel altyapı yönetiminde karşılaşılan zorluklar ve gelişmekte olan ülkelerdeki teknik altyapı problemleri. Büyükşehir belediyeleri. Dünyadaki çeşitli büyükşehirlerdeki vakaların incelenmesi. Bologna Ders Bilgi Formu

Hidroloji

Hidrolojinin tanımı ve önemi. Hidrolojinin temel denklemleri, sistem kavramı. Hidrolojik çevrim ve bileşenleri. Yağış. Buharlaşma. Sızma. Yeraltı suyu akımı, kuyu hidroliği. Yüzeysel akış, havza tanımı, rasyonel metod ve uygulamaları, kar erimesi. Akarsu akımı, akım ölçümleri ve değerlendirilmesi. Hidrograf teorisi. Birim hidrograf teorisi ve uygulamaları. Sentetik birim hidrograf. Hidrografın akarsu boyunca ötelenmesi. Olasılık teorisi ve hidrolojideki kullanımı. Bologna Ders Bilgi Formu

Çevre Mühendisliğine Giriş

Çevre Mühendisliğinin kökeni. Günümüzde ve gelecekte çevre mühendisliği. Sürdürülebilirlik. Mühendislik kararlarının çeşitleri. Mühendislik hesaplamaları ve birimleri. Enerji akışı ve dengeleri. Ekosistemler. Su kalitesi. Su temini ve arıtımı. Atıksuların arıtılması, Hava kalitesi. Hava kalitesi kontrolü. Katı atıklar. Tehlikeli atıklar. Gürültü kirliliği. Yeşil mühendislik etiği. Örnek olaylar ve tartışma soruları. Bologna Ders Bilgi Formu

Kıyı Mühendisliğine Giriş

Kıyı mühendisliğinin konusu ve kapsamı. Kıyının fiziksel tanımı ve kıyı prosesleri. Kıyıların kullanımı, kıyı yapıları. Deniz kökenli yükler, dalga, gel-git ve akıntı kuvvetleri. Lineer dalga teorisi. Dalga dönüşümü ve dalga kırılması. Dalga-yapı etkileşimi; tırmanma, aşma ve yansıma. Düzensiz dalgaların tanımlanması, dalga spektrumu. Dalga tahmini. Kıyı koruma yapılarının temel tasarım esasları; dalgakıranlar, kıyı duvarları. Limanlar, türleri ve temel yapısal elemanları. Liman [...]
Sayfa 1 / 1112345...10...Last »

Yeditepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
26 Ağustos Yerleşkesi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 0000 / 3230 civil@yeditepe.edu.tr